-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۸, دوشنبه

این چه قانونی است که به حکمتیار می رقصد؛ به مخالفان سیاسی «کوماندو» می شود؟

ائتلاف نجات همچو اشک بر سر مژگان ایستاده است.
دکترسمیع حامددر این تردیدی نیست که هیچ کس فراتر از " قانون" نیست اما اگر این " قانون" بازیچۀ یک دکتاتور باشد چه؟ 
قانونی را که به پیشواز حکمتیار و طالبان با دهل و سرنی برقصد و در برابر مخالفان غنی ها " کوماندو" شود ، باید از چنگال دکتاتور رها کرد. 
پرسش برانگیز این است که کسانی که خود عملن در دولت اند( و برخی نیز مدعی پنجاه در صد سهم )به جای موضعگیری از نهاد دولت ( به ویژه حکومت) تبدیل میشوند به فعالان جامعهء مدنی. 
برد اصلی غنی ها نیز در همین نکته است که پیش شرط مخالفین سهم دار در حکومت او نیز " تصمیم گیرنده بودن غنی" است. این برخورد برای او یک مشروعیت کاذب خلق می کند که بتواند با شارلاتانیزم سیاسی خارجی ها را فریب دهد. چنین برخوردی سبب میشود که مخالفت دیگرانی که در حکومت اند، یا بغاوت در برابر حکومت تلقی شود؛ یا فقط واکنش مدنی- سیاسی اپوزیسیون.
ائتلاف نجات برای افغانستان آخرین فرصت را تجربه می کند. اگر نتواند " سیاست" کند و اتحاد خود را در عمل نمایش و ادامه دهد، صد در صد ناکام است.