-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

دکترسمیع حامد


حکمتیار می کوشد جبههء ضدهژمونیزم را دو پارچه کند. او با داغ کردن تنور جهادگرایی میخواهد از بین کسانی که هر چه بازار داشت فروختند ( از جهاد تا قوم و دموکراسی) سربازگیری سیاسی کند. 
اگر به فراگیرشدن قدرت برای برابری شهروندی باور داریم نباید از هیچ جبهه و جریانی حمایت کنیم که در آن عملن حرکت به سوی تمرکززدایی از قدرت ( بهتر است بگویم فراگیرشدن قدرت) را نبینیم.