-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

حاجی محمد محقق از دکتر عبدالله قطع امید کرده است

وی در پیامی ضمن نکوهش اقدام دولت غنی در مورد دادگاهی کردن علنی عبدالرزاق وحیدی، نوشته است که «در بُعد نظامى وامنيتى ، وزارت هاى دفاع وداخله از هرچى جنرال و افسر هزاره بود پاكسازى شده است.

محقق در کمال نا امیدی برای آخرین بار از عبدالله استدعا کرده است که : از شما براى آخرين بار ميخواهم كه با ايستادن در كنار كساني كه بشما اعتماد كردن جلو جنون قدرت و تهاجم قوم گرايانه ارگ عليه مردم ما را بگيريد چون شما رييس تيم شريك قدرت هستيد ، وزير هزاره وزير شما هست در غير آن توكل ماه به خداوند ودر مقابل فاشيزم ارگ به تنهايى خواهيم ايستاد .