-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۲, جمعه

فایده بازگشت جنرال دوستم در چیست، آشتی با تروریزم دولتی؟

 
 
اگر عودت وی به تضمین امریکا نباشد، جایش عقب میز محاکمه خواهد بود.
 

 
 
آوازه بازگشت جنرال دوستم انتشار یافته. ایشان آیا به کابل بر می گردد یا به شمال؟

در ضمن عقل قاصر بنده از فهم این نکته عاجز است که جنرال ازبهر چه کاری به افغانستان بر می گردد؟ برای تقابل و جنگ به هدف متوقف کردن دکترغنی یا خوش و بش کردن دو باره به حضور او؟ برای حضور در دفتر آن چه نامش را معاونیت اول ریاست جمهوری گذاشته اند، کدام ضرورتی برای او نیست، همچنانی که ارگ به دکتر عبدالله هیچ نیازی ندارد و مشارالیه همیشه در حاشیه های حوادث ظاهر می شود.
چیزی نمانده در دولت که به او برسد.

جنرال دوستم هست و بود سیاسی اش به حیث یک رهبر سیاسی و قومی این است که به اذهان عامه مردم، پاسخ پیدا کند که نظام قیصاری زنده است یا مرده، آن دسته تروریستی که به نام کوماندوی اردوی ملی به ارتکاب جنایت بشری ملزم دانسته شده، مال کجا و مامور مجهول کدام موسسه بوده است. در غیر آن، بهترین فرصت اعتباری برای جنرال همین است که از ترکیه شور نخورد تا مردم به حساب غنی برسند. شاید جنرال دوستم درین معامله مانعی در راه جنبش مردم خلق کند. هرگاه حضورش برای خیزش دادخواهانه مردمی سودی نداشته باشد، عدمش در افغانستان، به ز حضورش!

دلیل موافقت احتمالی نیروهای آلمانی وفرماندهی اردوی امریکا به بازگشت دوستم، حفظ حکومت دکترغنی و تضعیف احتمالات یک قیام سراسری علیه نیروهای خارجی به رهبری شورای نجات و در بلند مدت، ترس از اتحاد شورای نجات با طالبان است.

اگر عودت وی به تضمین امریکا نباشد، جایش عقب میز محاکمه خواهد بود. هرگاه مسیر بازگشت از سرحدات آسیای میانه صورت گیرد، تاریخ ماموریت هوچی مین افغانستان را به وی واگذار خواهد کرد. انتخاب با خودش است.