-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

تعهد تازه جنرال دوستم به دکترغنی

گزارش غیررسمی می گوید که جنرال دوستم بعد از اجازه دکترغنی در جلسه شورای ائتلاف حضور یافت.
اطلاع تازه مشعر است که جنرال دوستم با ورود به کابل بنا به مشاوره های اطرافیان در بازسازی مجدد پل رابطه سیاسی با دکتر غنی راضی شده بود. مشاورین به تلقین مقامات ارگ او را قناعت داده بودند که در جلسه رسمی تشکیل «شورای نجات» شرکت نکند. این تصمیم در ابتداء کارگر افتاده بود و استاد عطا و محقق به سختی مضطرب گشته و پیوسته تماس تلفنی برقرار می کردند. دولت ظاهراً شرط گذاشته بود که صلاحیت ها و امتیازات جنرال دوستم اعاده خواهد شد مشروط بر این که رهبر جنبش خودش را بی اعتبار نکرده و در جلسه مخالفت با دولت اشتراک نورزد.
سرانجام جنرال دوستم بعد از کسب اجازه از رئیس جمهور ( البته بالواسطه) از طریق شاکرکارگر، سروردانش، فیض الله ذکی و دیگران به طور نمایشی در مراسم تشکیل شورای ائتلاف نجات حضور یافت اما پیشاپیش با ارگ عهد و پیمان کرده بود که از سخنرانی و شاخ و شانه کشیدن به آدرس ارگ احتراز جوید.

در گزارش قید شده است که اصلن قرار نبود که دکترغنی جنرال دوستم را به حضور بپذیرد؛ اما به اثر سعی و عرق ریزی افراد نامبرده، حاضر شد که هرگاه جنرال از هرگونه سخنرانی در مجمع ائتلاف پرهیز کند؛ با وی دیدار خواهد داشت. بدین ترتیب، هم جنرال به وعده خود پایبند ماند و هم دکترغنی ( نه به شکل دو به دو) بلکه در محضر عبدالله و سروردانش با وی دیدار کرد. جنرال دوستم به غنی و عبدالله گفته است که وی خودش را به عضویت در حکومت و معاونت اول ملزم دانسته و شورای نجات هیچ حرکتی علیه حکومت انجام نخواهد داد. تزلزل مشکوک جنرال دوستم بعد از آمدن به کابل، شوروشعف رهبران جمیعت و حزب وحدت را کاهش داده است.