-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱, پنجشنبه

ما شاهد حوادث بزرگ تر از غزنی خواهیم بود.

سخنان تهدید آمیز وبی پرده عطا محمد نور در مورد تحریم احتمالی انتخابات، قطع برق کابل و استفاده از زور ایجابی علیه حکومت، متاسفانه پیام های بی برگشتی اند که ظرف ماه های آینده پاسخ آن به طور کل مشاهده خواهد شد. هرچند تهدید های عطانور غالباْ در حد لفظ باقی مانده و خصلت یک بار مصرف داشته، اما حسابرسی به آن از سوی حکومت کابل و شرکای بین المللی هرگز از دستور کار خارج شدنی نیست. جنرال دوستم برعکس عطا نور، شاید سرگرم اتخاذ تدابیر دیگری است، اما یک چیز روشن است که رهبران جمیعت، حزب وحدت محقق و جنبش هرگز در محور اصلی قدرت در آینده راه داده نخواهند شد، برعکس جای آن ها به وسیله جوانان تازه دم و تحصیل یافته پر خواهد شد.