-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

خشم مشروع در گفتار کوتاه پرتو نادری

من می گویم، مرگ بر مافیای قومی! تو بگو مرگ بر مافیای قومی! ما می گوییم مرگ بر مافیای قومی ! مافیای قومی دشمن من است. دشمن تو است. دشمن ماست. دشمن افغانستان است، بیایید یک صدا بگویم مرگ بر مافیای قومی و مرگ بر حکومت مافیایی! با مرگ مافیای قومی گفتمان ملی آغاز می شود!!!