-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۵, دوشنبه

بخشی از نزاع بین غنی- اتمر مساله ۲۵ میلیون دالر استدکترغنی به نماینده گان امریکا اطمینان داده است هرکسی را که آنان به حیث رئیس جمهور آینده در نظر می گیرند، حمایت کرده و تجربه کرزی را تکرار نکند. پیوست به گزارش روز قبل، خبردیگری به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که نشان می دهد دکترغنی از حیف و میل ۲۵ میلیون دالر بودجه اپراتیفی بین المللی به وسیله حنیف اتمر سخت خشمگین بوده است. نزاع برسر کارگیری ازین پول، شک و تردید نسبت به اهداف انتخاباتی میان دو طرف را چاق کرده است. هرچند شماری از سیاستگران ترسیده اند که حنیف اتمر کاندیدای ریاست جمهوری خواهد بود، اما تجربه نشان داده است که اتمر به مدیریت پشت پرده حوادث و دستگاه دولت علاقه ای وافر دارد تا آن که مانند غنی بالای کارمند ارشد یا غیر ارشد چیغ بکشد.

گزارش دیگری مشعر است که دکتر غنی در دیدار با مقامات امریکایی اطمینان داده است که از هر کاندیدای مورد حمایت امریکا حمایت کرده و مانند حامد کرزی دست به بحران سازی نزند. حال باید دید که کاندیدای مورد حمایت امریکا و ناتو چه کسی خواهد بود. 

از نخستین روزهای شروع مذاکرات صلح با گلبدین حکمتیار، جامعه بین المللی هزینه هنگفتی را در اختیار ارگ کابل قرار داده بود که هدف از آن کشانیدن گلبدین به محور حکومت، اقناع فرماندهان شمال، رهبران جهادی و شمولیت آنان در یک پروتوکول مخفی با حکومت بود. از سرجمع بودجه، مبلغ ۲۵ میلیون دالر در اختیار حنیف اتمر قرار گرفته بود. اتمر به عوض آن که این پول ها را به منظور مدیریت اشرافیت جهادی مصرف کند،‌ سعی کرد یک بنیاد تشکیلات مخفی تحت رهبری خود تاسیس کند. او با مصرف اندک پول، موفق شد که «سرغنه» های جهادی از جمله یونس قانونی، حضرت صبغت الله مجددی، گلبدین،‌ حاجی دین محمد، وحیدالله سباوون، دین محمد جرات، حاجی الماس، امان الله گذر و شماری از سردسته های تشکیلات شیعه را به خود جلب کرده و با توظیف فرزندان برخی از آن ها در تشکیلات عریض شورای امنیت ملی، وفاداری آنان را نسبت به خود بیمه کند. 

این افراد که هریک درحد خود صاحب ارتباطات و نفوذ می باشند، درهر نشست و مجالس، به طرفداری از اتمر سخن گفته و حتی برخی از آن ها علنی برضد دکترغنی تبلیغات می کردند و می کنند. از نظر آنان « اگر اتمر صاحب نباشد،‌ دولت در یک هفته سقوط می کند». اتمر موفق شد که نظر حکمتیار را نسبت به اشرف غنی سرچپه بسازد.

 در گزارش قید شده است که سلام رحیمی ادعا دارد که از جمع کمک های بین المللی ۲۵ میلیون دالر درید صلاحیت اتمر بوده و هیچ کسی نمی داند که چه گونه خرج شده است. چند ماه پیش، دکترغنی با اتمر مشاجرات لفظی داشت و حتی برای وصول مبالغ گم شده، قصد داشت اتمر را به دادستانی حواله دهد اما «اتمرگروپ» به حدی در نهاد ها نفوذ کرده است که زورغنی برای حسابگیری از وی نرسید. درین رابطه موانع بازدارنده خارجی نیز به نفع اتمر عمل می کرد. سرانجام دکترغنی به آخرین اقدام کارساز علیه وی متوسل گشت.