-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۳۰, سه‌شنبه

گرامیداشت از امان الله خان مود شده/ سیه فکر ترین آدم ها مسابقه می دهند!


سیداکرام الدین اندیشمند
كساني كه امان الله خان را به عنوان پادشاه طرفدار تحول افغانستان از يك جامعه سنتي عقب مانده به جامعه مدرن دوست دارند، نمي توانند طرفدار طالبان به عنوان دشمن افكار و سياست امان الله خان باشند.
هم دوستدار و هوادار امان الله خان بودن و هم از طالبان حمايت كردن و با آن ها علاقه نشان دادن، چيزي جز مريضي رواني و عقلي و منافقت نيست.
امان الله خان پادشاه ترقي خواه، مدرن، طرفدار جدايي دولت از دين، بنيانگذار معارف عصري، طرفدار تساوي حقوق زنان و مردان و خواستار تحول افغانستان از جامعه سنتي به جامعه مدرن بود. او دشمن طالب و افكار طالبي بود
امان الله خان را طرفداران طالبان امروز مانع شدند و عامل شكستش گرديدند.