-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

مردم درگیر سرطان افراطیت قومی و مذهبی شده اند

صلح از درون کدام اژدها سر برمی آورد؟

احمدولی «مسعود»

طی همین هفته خبر تخریب وحشتناک شهر پُرآوازهٔ غزنی توسط نیروهای طالبانی و داستان وحشتناکتر نحوۀ دستگیری قیصاری توسط رژیم، گذشته از اینکه جرمش چیست، حقیقت بسیار بسیار تلخ را روشن میسازد، اینکه افغانستان و مردمش در دام دو پدیدۀ افراطی مذهبی و قومی گیرمانده اند و در تنور داغ آن همچنان میسوزند. 
پس از ۱۷ سال حضور جامعهٔ جهانی، با این همه هیاهوی دیموکراسی، انتخابات، عدالت، کثرت گرائی، حقوق بشر ...چگونه شد که در میان ۳۰ میلیون انسان نیک سرشت، اعتدال گراء و تشنه به صلح این سرزمین، مخلوط سرطانی افراطی گری قومی-سیاسی و مذهبی جان میگیرند و تبعیض و ترور و غارت میکنند، اما ارزش هایی که مردم برای آن هر روز قربانی میدهند و جهان به خاطر آن میلیارد ها دالر در افغانستان سرمایه گذاشت، هرروز میمیرند. پس صلح در کجای این معماست؟