-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۸, یکشنبه

هشدارضیاء مسعود از حمله طالبان به کابل بی پایه نیست


دولت کابل از چندین نقطه درحال ریزش است و اردوی امریکا قصد دارد به طور انحصاری، کابل را مجددا در کنترول خود در بیاورد.
 

 
 
از اوضاع برمی‌ می آید که امریکایی ها تنها جایگزینی که برای داعش ( ورق سوخته پس از طالب) ازین پس در جنگ افغانستان در نظر گرفته اند، تقویت ناسیونالیزم قومی و تبدیل این انرژی دیوانه وار به فرصت های استراتیژیک است. اکنون بیش از هر زمان دیگر اثبات شده است که زمینه شکل گیری نظام مرکزی پایا درافغانستان ضعیف ترشده است و نیاز به این است که امریکا به طور مستقیم ( خود) حکومت افغانستان را در دست گیرد و ستون های قومی عمدتا تاجک و پشتون را در جنگ شمال و جنوب مصروف نگهدارد. دیسانت قوای نظامی بیشتر امریکایی روز به روز درحال افزایش است و تجمع قوا در قندهار چشمگیر تر شده است.
 
تجمع و آماده گی در پایگاه بگرام نیز در حال اجرا است. کابل یک موقعیت استراتیژیک است و اردوی امریکا نه آن را در اختیار شمالی ها قرار می دهد نه در اختیار جنوبی ها. تنش و تشنج برسر انتخابات بوی جنگ می دهد.

در زمستان سال گذشته، نامه خبری Defence On از ورود جنگنده های جدید، تفنگ های نوع هایترز و صدها سرباز کار آزموده امریکایی درپایگاه عظیم نظامی درقندهار خبر داده بود. .
درنامه خبری نامبرده گفته شده بود که کلیسای جنگ در قندهار فعال شده است. از یک تغییر دیگر در استراتژی، نیروی دیگر، یک پا فشاری دیگر برای ختم کار خبرداده شده بود.
کیوین بارون نویسنده امور نظامی در ابتداء پرسیده بود که در شرایط کنونی افغانستان اکنون چه چیزی متفاوت رونما شده است؟ قوانین تازه، طرح جدید، قدرت ضربتی جدید یا امید جدید؟
این طور به نظر می رسد که امریکا، کابل را به عنوان مرکز اصلی عملیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار داده و رهبران شمال را به شمال و جنوبی ها را به جنوب توظیف می کند. حاکمیت درکابل را یک تیم جدید تمثیل خواهد کرد. این عملیات به حوادث بعدی در ارتباط به ایران رابطه دارد.