-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۲۰, شنبه

تورم و عفونت محبس های کابل در زمان امیرعبدالرحمان خان

آن ندیم خاص، امیر را به درستی نشناخته بود. باری ۱۱۸ سال پیش، زندان های تحت اداره امیرعبدالرحمان خان درکابل از وفور زندانیان، باد کرده و باعث بروز عفونت در شهر شده بود. ضایعات انسانی زیادی بروز کرد. امیر برای نجات جان خودش، کابل را رها کرده به کوهستان، پغمان و استالف پناه برد و رفت و آمد مردم را به آن جا ها ممنوع کرده بود تا بیماری و عفونت به آن جا ها ساری نگردد. از قضا، ندیم خاص امیر به نام ملا نوره کی که به حساب خودش درمحضر امیر، عز مقام داشت؛ با اطمینان خاطر، مقرره منع آمد و شد به اقامت گاه امیر را نقض کرد و به اردوگاه امیر ورود کرد. آنگاه سربازان قراول او را بکشتند و سربازان کشنده، از امیر ملاطفت و مرحمت دریافت کردند.
متن واقعه:
« بروز وبایی درکابل از عفونت محبس های پر ازدحام و اتلاف نفوس زیادی و رفتن امیر به کوهستان پغمان و استالف و قدغن داشتن آمد و شد را و قتل ملانوره کی ندیم خاص که از روی اطمینان قدغن را شکسته داخل اردوی امیر شد. سربازان قراول او را کشتند و همان سربازان مورد مرحمت شدند.»

عین الوقایع، محمد یوسف ریاضی هروی، به کوشش محمد آصف فکرت هروی، برگ ۲۴۷