-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

این بچه گگ را به افغانستان تیله تیله دارند که انتقام پدرش را بگیرد!


گویا سی آی ای و استخبارات دنیا همه کور اند اما برادران ناتنی بن لادن خبر شده اند که حمزه خان مقام رهبری یافته و با دختر محمد عطا ازدواج کرده!
روزنامه Free Press Journal  به نقل از روزنامه گاردین اطلاع داده است که حمزه بن لادن فرزند کهتر اسامه بن لادن با دختر محمد عطا رهبر گروه طیاره ربایان در یازده سپتامبر۲۰۰۱ در امریکا ازدواج کرده است!

ظاهراً کسی که خبر ازدواج حمزه را با دختر محمد عطا تایید کرده، برادران اندر اسامه بن لادن هریک احمد و حسن العطا می باشنند! آن ها به خبر نویس گاردین گفته اند که از ازدواج دخترعطا و حمزه بن لادن چیز هایی شنیده اند اما ما نمی دانیم که حمزه در کجاست و ممکن است در افغانستان باشد.
یعنی که نقد و تیار یک بن لادن ثانی در افغانستان فرض شده و هر گاه لازم افتد، خبر حضور و خطرش از طریق مطبوعات جهانگیر غربی به گوش خاص و عام خواهد رسید و آنگاه داستان دیگری شروع خواهد شد.

در گزارش گاردین خط السیر آینده حمزه خان از همین حالا ترسیم شده است. برادر اندران اسامه بن لادن از یک سو می گویند که نمی دانند که آن طفلک نوجوان در کجاست اما از سوی دیگر به گاردین گفته باشند که حمزه در سازمان القاعده به مقام ارشد ترفیع کرده و خیال دارد انتقام پدرش را بگیرد! حمزه پسر یکی از سه بیوه بن لادن – خانم خیریه صابر- است که با بن لادن در هیبت آباد پاکستان زنده گی می کرد.  
این جوانک که هنوز بند ایزار بند خود را به درستی بسته کرده نمی تواند، ظاهراً به فیگور مرگ و خون جدید در افغانستان کاندیدا شده است تا انتقام پدرش را بگیرد!
امریکا و انگلیس! به پاس این همه هوش فوق دیجیتالی چندین قرنۀ تان، لطفاً دیگر با ورق سوخته که هیچ کسی آن را باور نخواهد کرد؛ بازی نکنید که فایده ندارد. وقتی قطعه فاش شد، هرچه محکم به میدان بزنیش، فقط به چهره ها پوزخند می آورد.