-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

هشدار تازه جنرال دوستم به حکومت

به حواله تلویزیون نور، جنرال دوستم در تازه ترین واکنش نسبت به بی پروایی ارگ برای آزادی قیصاری گفته است که گروگان گیری نظام الدین قیصاری یک دسیسه نا مردانه است. 
وی گفته است که نظام الدین قیصاری که به نماینده گی این جانب در خطوط دفاعی فاریاب می باشد، هرچه زود تر آزاد و به فاریاب برگردانده شود؛ در غیر این صورت ممکن در شمال کشور نارضایتی مردمی اوج گیرد و تمام پروگرام های دولت از جمله روند انتخابات دچار سکته گی و چالش جیدی شود؛ مسئولیت آن به دوش کسانی خواهد بود که زمینه ساز این بحران شده اند.