-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۳, سه‌شنبه

نا فرمانی مدنی دکتر اکبرجان پولاد در برابر حنیف اتمر

 
این مطلب در میان کاربران پشتو زبان شبکه های اجتماعی بسیار مورد بحث و تبصره قرار گرفت.

دکتراکبرجان پولاد نوشته است که وی در گفت و گو با تلویزیون خصوصی ژمن در ولایت خوست، پرده از اسرار حنیف اتمر برداشته و روشن ساخته است که وی به ارتباط تمامیت ارضی کشور، اطلاعات نادرستی در اختیار دکترغنی قرار می داد.
دکتر پولاد می گوید: زمانی که گلاب منگل به حیث وزیر اقوام و قبایل وظیفه اجرا می کرد، من ریاست جرگه ها وقبایل آن وزارت کار می کردم.
 در آن زمان اطلاعاتی وجود داشت که نظامیان پنجاب از خط مرزی به داخل خاک افغانستان داخل شده بودند.
شورای امنیت ملی از پیشروی قوای پنجاب به اندازه شش صد متر به داخل خاک افغانستان به دکترغنی معلومات داده بود.
خلاصه، دکترغنی در جلسه شانگهای به نوازشریف صدراعظم پاکستان گفت که شما در پکتیا ۶۰۰ متر جلو خزیده اید و باید عقب بروید. نوازشریف از دکترغنی خواست که درین رابطه یک هیاتی به پاکستان اعزام کنید. رئیس جمهور هیاتی موظف کرد که من هم شامل آن بودم.

کمیسیون موظف به سر پرستی جنرال قدیر در وزارت دفاع جلسه گرفت. وقتی جنرال قدیر گزارش را قرائت کرد، من گفتم که این راپور نادرست است. من به تبع وظیفه ای که دارم و پیشاپیش از آرشیف وزارت قبایل مدارکی را هم گرد آورده و از منابع خصوصی نیز اطلاعاتی کسب کرده بودم، نشان می داد که پیشروی پاکستانی ها در پکتیا از ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بود.

 وقتی نقشه را به کمیسیون پیشکش کردم، آن ها نیز موضوع را پذیرفتند. از جمع همین هیات نماینده گان شورای امنیت به اتمر گفته بودند که وزارت سرحدات در مورد پیشروی پاکستان به مقیاس چهل کیلومتر مدارکی در اختیار دارند. اتمر به گلاب منگل زنگ زده و گفته بود بگذارید که کمیسیون میزان پیشروی به اندازه ۶۰۰ متر را مورد تصدیق قرار دهد. گلاب منگل به من گفت که چرا ادعای غلط می کنی و با این کارت مرا برباد کردی. من درجواب گفتم که اسناد دارم و می توانم ثابت کنم.

درین اثنا، دکترغنی ما را به ارگ طلبید. در ارگ جنرال قدیر گزارش را به خوانش گرفت. رئیس جمهور حیران ماند
و گفت که در اجندا بحث ۶۰۰ متر بود حالا چرا ارقام تغییر کرد؟

جنرال قدیر اظهار داشت که وزارت سرحدات چنین می گوید. رئیس جمهور از من استفسار کرد. همین که نقشه را نشان دادم، دکترغنی نسبت به اعضای کمیسیون برآشفته شد و گفت که بی جهت وقت مرا ضایع کردید و از جای خود بلند شد. دکتر غنی برایم گفت ببین پولاد صاحب، برخورد شان با خاک کشور این طور است. مختصر کلام، هیات به پاکستان اعزام شد اما نام من از طرف شورای امنیت ملی از فهرست حذف شده بود. وقتی هیات با طرف پاکستان مذاکرات انجام داده بود، مقامات نظامی پاکستان خود قبول کرده بودند که ما ۲۵ کیلومتر در خاک افغانستان جلو خزیده ایم. بعدا دکترغنی از گلاب منگل در جلسه کابینه ستایش کرد که اطلاعات وزارت شما درست بود.
گلاب منگل هم به من گفت که رئیس جمهور از ما سپاسگزاری کرد. عناصر دخیل درین قضیه زنده اند و می توانید از آن ها سوال کنید. حالا به این مساله رو کنیم که در برابر اظهارات من چرا تعدادی از افراد واکنش نشان دادند، آنانی که حصول رزق حلال برای شان مشکل شده با دریافت معاش ماهوار از سوی تیم فیسبوکی اتمر بر هر کردار ناروای او لباس احساس وطندوستی می دوزند. یک کس دیگر که خود را آدم کلانی هم قلمداد می کند و در کابل هم کار رسانه ای انجام می دهد و برعلاوه یک رادیوی محلی امور یک تلویزیون را هم برعهده گرفته، تمام مصارف تلویزیون را از سوی اتمر دریافت می کند و این تلویزیون در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نقش منتقد دکتر غنی ظاهر خواهد شد.