-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

پس لرزه های طنز آمیز استعفای اتمر


منابع آگاه به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که یک هفته بعد از برکناری آقای حنیف اتمر، شماری از کارگزاران محرم وی از جمله حاجی داوود لغمانی ورامین از کابل ناپدید شده و تلفن های خود را هم خاموش کرده اند. 
آن ها خود را مخفی کرده اند تا با کسانی که به خاطر اجرای برخی کار ها و یا برای انتصاب در کرسی های عایداتی سکتورهای اقتصادی پول پیش پرداخت اخذ کرده بودند، رُخ به رُخ نشوند. به عنوان نمونه، آصف ننگ والی سابق فراه، کوچه به کوچه به دنبال حاجی داوود سرگردان است تا او را گیر بیاورد؛ اما عرق ریزی هایش بی اثر شده. گویا آصف ننگ برای اجرای کاری مهم به حاجی داوود لغمانی مبالغ هنگفت دالری عطیه داده بود تا در ازاء آن، شفاعت به درگاه اتمر برده و حاجت متقاضی مرفوع بدارد. اما ناگهان، خبر برکناری نفر اول پخش شده و معامله ها به هم ریخته اند. گویا حاجی داوود به آصف ننگ اطمینان داده بوده که در بدل نقدینه، او را در جرگه افراد مخلص و خودی اتمر داخل کند.