-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۴, شنبه

پروموت چیست؟

به گفته سیگار ۲۸۰ ملیون دالر در پروژه «پروموت» حیف و میل شده است. این مبلغ چندین برابر کل بودجه دولت اسلامی در سال‌های مقاومت می‌شود.

خدا یک واژه یا نام را به دهان خبرنویس های فخر فروش کم تجربه نیاندازد. از ۲۴ ساعت تا کنون یک رنگ پروموت پروموت می نویسند. خیال کنی که از آباء و اجداد شان این کلمه را به ارث برده اند و نیازی به فهمیدن این پروموت در میان مردم نیست. تا همین دو روز پیش خیلی راحت می نوشتند که برنامه یا پروژه های «توانمند سازی» یا تقویت ظرفیت و ....
نی! حالا جهان تغییر کرد! به خاطری که سربازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش خود پروموت نوشته و پروموت هم برای خلق افغانستان جز پروموت شکل ومعنای دیگری ندارد.
این اشتباه گردن آویزی شده است که اول تلویزیون طلوع به گردن انداخت و حالا همه داوطلب اند که این طوق اسطوره ای را فاخرانه به گردن اندازند.