-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۴, چهارشنبه

اوضاع در جهت دیگری روان است

نتیجه مفید بازگشت جنرال دوستم دو چیز عمده بود: یکی در بند ماندن نظام الدین قیصاری کمافی السابق؛ و دوم، راه نیافتن به جلسات کابینه با حفظ ( طنز آلود) معاون اول ریاست جمهوری!
زیر پوست این وضعیت باید چیزی در جریان باشد.