-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۸, چهارشنبه

احتمال تمدید حکومت دکترغنی بیشتر شده است


تقابل میان احزاب و حکومت، بن بست انتخاباتی و آغاز مذاکرات ملل متحد و امریکا با طالبان، زمینه تمدید حکومت را فزونی بخشیده است.
یافته های گزارشنامه افغانستان نشان می دهد که در محافل دپلوماتیک خارجی، مساله تمدید دوره کار حکومت وحدت ملی به رهبری غنی- عبدالله بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته و حتی پیش بینی شده است که این حکومت نظر به متغییرهای وضعیت، ممکن است تا ده سال ادامه یابد.

در سند سری منتشره ناشده که از چهار پیش در اختیار حلقات تصمیم گیر قرار داشت، تمام جزئیات وقایع احتمالی زمینه ساز همراه  با نشانه گزاری بر تمدید مأموریت حکومت غنی- عبدالله از زوایای مختلف تشریح شده بود.

در حال حاضر، نظر به شرایط حاد امنیتی در سطح عمومی، کشاکش میان دولت و احزاب معترض و بن بست به وجود آمده میان نیروهای سیاسی و ارگ، دلیل و اسباب نیرومندی برای این منظور فراهم آمده است.

جنبه بارز تر قضیه این است که از سر گیری مذاکرات مستقیم بین ملل متحد و امریکا با رهبران طالبان، عامل دیگری بر ادامه حکومت کنونی است و تا زمان مشخص شدن نخستین چشم انداز یک توافق احتمالی، جلو هرگونه انارشیزم از هر آدرسی که باشد، گرفته خواهد شد. این طرح هنوز به مرحله اعلام رسمی نرسیده و در اتاق های فکر و نماینده گان جامعه بین المللی روی آن صحبت جریان دارد.  حتی از اوایل سال شروع حکومت وحدت ملی، به عنوان یک گزینه روی میز قرار داشت.