-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۷, شنبه

احمد شاه مسعود: با آدم پُخته میتوان به نتیجه رسید؛ اما با « منافق» نی!

مسعود:  به روی کسی که توصیف تان می کند، خاک بپاشید.
دکتر سمیع «حامد»
مسعود یک فرماندهء نظامی دانا و توانا بود. یکی از چریک های اسطوره یی؛ اما در هر زمینهء دیگری از کارشناسان و آگاهان مشوره میگرفت. شعرهای زیادی از بر داشت ( از جمله شعرهایی از شاملو) اما تشنهء آگاهی فنی در زمینهء ادبیات از « اهل ادبیات» بود. در گسترهء سیاست نه تنها هیچوقت حرف آخر را نمیزد که سخن دوست و دشمن را میشنید. من در نشست های زیادی با او و داکترعبدالله عبدالله و آقای مهدی مهدی و آقای هاشمی ( که بعد والی لوگر شد) و شهید یزدان شناس هاشمی ( از رهبران سازمان مستضعفین افغانستان ) بوده ام. مسعود مثل یک جستجوگر به حرف های همهء اینها گوش میداد. یک بار در زمان گفتگو با حکمتیار در یک زمینهء ویژه نظر من و داکترعبدالله عبدالله را ترجیح داد.
هرچند از نظر فکری فرقی بین جهادی ها نبود؛ اما مسعود به اسلام خراسانی ( با جانمایهء عرفانی) باور داشت. اسلامی که میتواند بین نیایش و هنر پیوندی عاطفی برقرار کند. در بکس مسعود در کنار یک جلد قران همیشه کتاب های شعر بود. خسته که میشد دمبوره میشنید. در نشست های خصوصی زیاد « شوخی» میکرد. او در بارهء « داکترها» و « بچه های نهاری» با داکترعبدالله زیاد شوخی میکرد و داکتر عبدالله در بارهء انجنیرها و بچه های لیلیه با او. 
کارنامهء او ( به ویژه پس از هشت ثور ) نقدپذیر است. از او « بت » نسازید. یکی از مهمترین ویژه گی های او « نظم » بود. « شورای نظار» را برای همان ساخته بود. به نظافت توجهء جدی داشت. از کسانی که برای او القاب میدادند، نفرت داشت. همیشه قول معرف « بر روی آنکه شما را توصیف و تعریف میکنید خاک بپاشید» را تکرار میکرد. به چندصدایی باور داشت. روزی یک قوماندان کسی را آورد و گفت : این دوست من یک آدم « نمازخوان » است. در دل خود « جمعیتی» بوده اما از مجبوریت پرچمی شده بود. مسعود با خنده گفت : مهم نیست که کمونیست بوده یا جمعیتی ، مهم این است که واقعن یکی از این دو بوده باشد. آدم با آدم های پُخته میتواند به نتیجه برسد اما با « منافق» نی!