-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۴, شنبه

تیم انتخاباتی آقای حنیف اتمر تشکیل گردید

محمد یونس قانونی، معاون اول، حاجی محمد محقق معاون دوم، عالم ساعی (احتمالن معاون سوم)به حواله خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، از زمان برکناری آقای حنیف اتمر از مسند شورای امنیت ملی، صف مراجعان با ستایل های مختلف دم خانه و دفتر ایشان کوتاه تر شده است. اما یک منبع در تماس با گزارشنامه افغانستان تائید کرد که مقدمات تشکیل تیم انتخاباتی آقای اتمر به انجام رسیده و تکت انتخاباتی ایشان احتمالن همراه با سه معاون ( شش تکته) تکمیل گردیده است.

منبع افزود که تا این دم، محمد یونس قانونی سابق رئیس ولسی جرگه، در مقام معاونت اول، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مسند معاونت دوم در تکت انتخاباتی شامل شده اند.

 منبع همچنان به گزارشنامه افغانستان گفت که در تیم آقای اتمر برای جنرال دوستم جایی اختصاص داده نشده؛ اما آقای اتمر جهت دسترسی به «بانک رأی» ترک تباران افغانستان در نظر دارد که محمد عالم ساعی را به حیث معاون سوم معرفی کند. ایشان درین رابطه با نصرالله استانکزی، استاد دانشکده حقوق در پوهنتون کابل برای یافتن یک توجیه قانونی برای این مساله ( معاون سوم) مشورت هایی انجام داده است.

مشورت های آقای اتمر با گلبدین حکمتیار از روز پنجشنبه شروع شده است.

اشاره: تا موعد انتخابات، زمان زیادی باقی است. تا آن زمان تعاملات پشت پرده میان نخبه گان امکان دارد دچار تحول شده و ترکیب افراد در فهرست نخبه گان هر تیم ممکن است اشکال دیگری به خود بگیرد. یعنی این فیصله الزاماْ حرف آخر شمرده نمی شود.