-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۸, یکشنبه

مردم باید خود شان امنیت خود را بگیرند

وحید «عمر»

طرح این مسئله در گفتار ساده است. ولی مردم چگونه در مقابل انتحاری های خودکفان و موتر های پر از بم امنیت خود را بگیرند؟ در یک جنگ مغلق استخباراتی مردم چگونه امنیت خود را بگیرند؟ مردم با کدام سلاح و آموزش و امکانات و با کدام پاسخگویی تامین امنیت کنند؟ مردم صد کار دیگر دارند، اصلا چرا باید مردم تامین امنیت کنند؟ مگر همین ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نیروی امنیتی از همین مردم نیستند؟ مگر این همه سازوکار امنیتی و استخباراتی برای همین نیست که امنیت مردم را بگیرند؟

مردم می توانند در حد همکاری با نیرو های امنیتی در مسایل امنیتی دخیل شوند. مردم میتوانند بیدار تر باشند. مردم می توانند در جایی که خطر است تجمع نکنند. مردم می توانند افراد مشکوک را به نیرو های امنیتی گزارش بدهند. مردم می توانند بر نظام فشار بیآورند تا نظام برای شان تامین امنیت کند. مردم می توانند فرزندان شان را به نیرو های امنیتی بفرستند... و غیره

ولی مردم نمی توانند مسلح شوند و وارد جنگ شوند. مردم نمی توانند استخباراتی شوند. مردم نمی توانند به جای نیرو های امنیتی عمل کنند. وظیفه مردم پاسخگو ساختن نظام است. تامین امنیت مردم مسوولیت نظام است، مسوولیت مردم نیست.

اگر مردم همه مسلح شدند و مسوول تامین امنیت خود شدند، همین "مردم مسلح" می توانند درد سر های بیشتری ایجاد کنند. تجربه های تلخ کندک های قومی، تسلیمی ها و پولیس محلی را فراموش نکنید.

نوت: غلط فهمی نشود. من با طرح بلند بردن سطح آگاهی مردم و آموزش مهارت های بیداری در مقابل دشمن مخالفتی ندارم. با مسلح ساختن مردم و ایجاد نیروی مسلح مردمی همیشه مخالف استم.