-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۳۰, جمعه

زخم های افغانستان


باقی سمندر؛ مردی که سرو کارش با زخم های افغانستان است. 


کودکانی که از بام‌ تاشام‌در جستجوی یک‌لقمه نان‌بودند و‌ شب ها در خیابانها با سگ‌های ولگرد یاایلا گشت میخوابیدند و‌نه پدر و‌نه مادر و‌نه دستگاه عریض وطویل دولتی در فکر شان بود و و یا میباشد ، از دوشب به اینسو در کاشانه شان خواب آرام دارند و‌به درس خواندن آغاز نموده اند.

باقی سمندر در پیام کوتاه نوشت: کودکانی که شب ها با سگ ها میخوابیدند ، اینک در کاشانه کودکان خیابانی از آسایش و‌آرامش نسبی برخوردار شده اند.هنوزخانواده شان‌ با ما تماس نگرفته اند تا در مورد کودکان شان گپ بزنند . نمیدانم چه پدر و‌مادر سنگ دلی دارند. با پولیس در مورد کودکان گپ‌زدم ، پولیس هم‌ شانه خالی کرد.