-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

تجارت و تولید مواد مخدر برای بسیاری کشور امری حیاتی است

به حواله بزنس استاندارد، ترمپ در فهرستی ۲۱ کشوری که به عنوان تولید کننده عمده یا ترانزیت مواد مخدر معرفی کرده، نام هندوستان را نیز شامل کرده است.
در فهرست ترتیب شده از سوی امریکا نام افغانستان، پاکستان و برما در صدر قرار دارد که به تولید عمده و انتقال غیر قانونی مواد مخدر مشغول اند.