-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

تحلیل ها نشان می دهند که امریکا به تجدید نظر در متن پیمان امنیتی علاقه مندی دارد


در رابطه به  احتمال تجدید نظر در پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا، تئوری تازه ای ظهور کرده است که نشان می دهد امریکایی ها به بازخوانی و یک توافق جامع تر امنیتی با افغانستان راضی شده اند. 

مجمع سیاسیونی که در خانه حضرت صبغت الله مجددی، بیرق تجدید نظر در متن پیمان امنیتی را بلند کرده اند، از آب شدن یخ های بن بست در روابط پاکستان و روسیه با امریکا زیگنال هایی دریافت کرده اند و طوری که تحلیل های جاری نشان می دهند، امریکایی ها نیز در جریان این صدا بلند کردن ها قرار دارند.

پیمان امنیتی کنونی کاملن جنبه یک طرفه دارد و به غیر از تامینات مالی سالانه به اردوی افغانستان، هیچ الزامیت حیاتی از سوی امریکا برای حفاظت از منافع افغانستان در برابر عملیات سازماندهی شده در کشور های خارجی به ویژه همسایه ها، در آن قید نشده است. روس ها و پاکستانی ها نیز با مواد مندرج در سند مخالف اند. برای آن ها هیچ امتیازی در منطقه استراتیژیک مانند افغانستان در نظر گرفته نشده است. 
 به همین سبب، گمان برین است که شکست مذاکرات بین طالبان و امریکا ریشه در خواسته های پاکستان و روسیه ( در نقش حامیان اصلی طالبان) دارد و مانع عمده ای دربرابر فشارهای امریکا به هدف تسلیم ساختن ایران نیز به شمار می رود. برای ایجاد یک گشایش، امریکایی ها به بازنگرش تکمیلی متن پیمان امنیتی که به یک معامله جامعه بین سه کشور پاکستان، روسیه و امریکا بیانجامد، علاقه مند می باشند. علت بنیادی علاقه مندی امریکا به آوردن تغییرات در متن پیمان امنیتی، فراهم آوری فرصت و فضای لازم برای مقابله کارتمام با رژیم ایران است. روسیه و پاکستان بی هیچ تردیدی، در ازاء به دست آوردن امتیاز حیاتی و دایم در افغانستان، حاضر اند مطالبات امریکا را مورد بررسی قرار دهند.