-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ شهریور ۱۲, دوشنبه

تقاضای هم خوابه گی از فوزیه کوفی

عزیزان و سروران گرامی من نمیخواستم رسوای، خیانت و بی حرمتی وزیرک تازه به دوران رسیده را نشر کنم ، خودش مرا نهایت مجبور ساخت.
شبی برایم مسیج نمود تقاضای همخوابی و پیشنهاد پول هنگفتی را برایم داد و گفت در فلانی تعمیر در کارته سه بیا ساعت هم تقریبا دوازده شب بود. بالاخره از بس بی حرمتی و بی تربیگی نمود بعد از چند لحظه فهمیدم که وزیر ترانسپورت نشه است.
من حوزه مربوطه را در جریان گذاشتم.
تشکر میکنم از آمر صاحب حوزه که به زودی خود را در ساحه رسانیده و متهم را مورد باز جوی قرار داده با آن هم حمید طهماسی بالای آمر حوزه حمله ور شده میخواسته با لگد آمر حوزه را بزند با یک قدم عقب کشیدن آمر حوزه پای وزیرک با میز برخورد کرده و پایش میشکند که چند روز قبل بخاطر تداوی راهی هندوستان شده بود.
فوزیه کوفی