-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۹, دوشنبه

از بی عقلی دکترغنی در تکت انتخاباتی اش معاون پیدا نمی شود!

التهاب در روابط میان گروه دکترغنی و حنیف اتمر درحال افزایش است. 


خبر واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که حنیف اتمر اخیراً در محضر یک دسته از جوانان در سالن پذیرایی اقامت گاهش در کابل گفت:  در اطراف رئیس جمهور غنی اکنون به غیر از دو کمیشن کار دم دستی، دیگر کدام ادمی با آبرو نمانده است. او این دو تن کمیشن کار را به نام های اجمل غنی و داوود نورزی معرفی کرد که کمیشن خود را چپ و راست نه به پول افغانی بلکه به دالر می گیرند. آقای اتمر خنده کنان اضافه کرد که شاید همین معاملات دالری باعث کاهش قیمت واحد پول افغانستان در بازار ها شده باشد!
با این حال، مشاور پیشین شورای امنیت ملی مشخص اظهار داشت که اجمل غنی در معامله با بازرگانان زبده و افراد ثروتمند، مطالبات دالری خود را در هوتل دوبی پلس تحویل می گیرد و داوود نورزی نیز موازی با او سرگرم پولسازی در استقامت های مختلف است و اخیر پدر خود را به عضویت مشرانو جرگه منتصب کرده است.  آقای اتمر گفت که اکنون شماری از جوانان کم تجربه و نو سن را دور خود گرد آورده و ادعا می کنند که ملت در کنار ماست!
اتمر مشخص گفت که بد اخلاقی و بی عقلی رئیس جمهور باعث شده است که اکنون هیچ یک از سیاسیون با مناعت حاضر نیست پیشنهادات وی برای مقام معاونیت در تکت انتخاباتی اش را قبول کند. او خودش را شبان کوچی و ملت را گوسفند فرض کرده است!