-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲, چهارشنبه

دکترغنی گفته بود به جزایر قدرت خاتمه می دهد

توریالی خاوری
همه میدانند که جنرال رازق خار چشم پاکستان، امریکا و رژیم دست نشانده کابل بود.
او چندین بار از تله انتحار و انفجار و ترور فرار کرد و غنی بارها تلاش کرد تا او را برکنار نماید اما ناکام ماند.

غنی در آخرین سفرش در قندهار گفت که هیچ گونه جزایر قدرت را در قندهار نمی پذیرد.
پس برای تطبیق حذف جنرال رازق آنها به یک سناریوی جدید و طراحی شده ضرورت داشتند.
آنها باید یک نفر طالب را استخدام می‌کردند و ظرف دوماه بادیگارد والی قندهار می ساختند تا این جنایت را به انجام می رسانید.

در این سناریو دستان زلمی ویسا که یک چهره مشکوک و وابسته به استخبارات است نیز باید دخیل باشد.
چرا که تا زمانی سفارش استخباراتی نمی بود در این مدت دوماه ممکن نبود که جوانک نماینده طالبان و در عالم ناشناسی به محرم ترین بادیگارد والی تبدیل می گردید.