-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۰, جمعه

شفافیت انتخابات کنونی، یعنی، ارگانیزه شدن پیشاپیش نتایج آن


برخی نماینده گان قبلی از جمله جنرال اقبال کوهستانی در صدر نماینده گان مسئول و کارکن قرار دارند.
پارلمان جدید سالن تفریح و مزه کاری های فرزندان رهبران و قوماندان ها و نماینده گان متنفذ و زور سالار دورۀ قبلی خواهد بود.
خلاف انتظار، حضور زنان کم رنگ است و دولت باید سهم زنان را بدون نفوذ پولی و سیاسی شان، مثل کرسی های اختصاصی- انتصابی کوچی ها، پیش از پیش به رسمیت بشناسد. درین میان برخی چهره های قبلی هستند که درمجموع آرای کامل یک ولایت را با خود دارند؛ مانند جنرال اقبال کوهستانی که ظرف چند سال تقریباً در نقش یک وزیر توسعه و بازسازی در کاپیسا شب و روز مسئولانه کار کرده است.

تغییر و تفاوتی که درین دوره به چشم می خورد، این است که یک گروه از ثروتمندان جوان تازه به دوران رسیده نیز در برابر آقازاده های سیاسی و جهادی در پارلمان صف بسته اند؛ پیشاپیش، هر یکی شان آراء لازم را به خود خریده و تعداد آرای شان از همین حالا در کتابچه های شان قید است. قطعاً برنده هم خواهند بود.
این ها قرار دادی های قابل اعتماد ناتو و امریکایی هستند که درتبانی با نماینده گان وفادار به محفل ارگ، اکثریت مجلس را تشکیل خواهند داد. گروه حاکم در ارگ تخم زیادی پاشیده است تا قدرت خود را هم از آدرس ریاست جمهوری بیمه کند و هم تمام رقبای سیاسی خود را از طریق پارلمان در همان حدی نگهدارد که خود می خواهد. یعنی از همان خط تعیین شده نتوانند بگذرند... اما بگذار خوش باشند و کیف کنند.