-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه

دولت کابل را مجبور به امضای قرار داد معادن شمال کردند

دیده بان شفافیت افغانستان: قرار داد واگذاری معادن شمال به کمپنی انگلیسی ناقض قانون نافذه در کشور است.
نیویورک تایمز نوشته است که قرار داد واگذاری معادن طلا و مس شمال افغانستان به یک کمپنی انگلیسی در واشنگتن از سوی همایون قیومی وزیر مالیه صورت گرفته است. 
اکرام افضلی مدیر اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان در گفت و گو با نیویورک تایمز گفته است که مقامات حکومتی بدون آن که به یک رشته نگرانی های ما درین باره پاسخ بگویند، توافق واگذاری معادن به کمپنی انگلیسی را در واشنگتن امضاء کردند. وی امضای این معاهده را مخالف قانون نافذه در افغانستان دانسته است. افضلی گفته است که پیش ازین چندین مرتبه با مقامات ارشد حکومتی از جمله شخص دکترغنی درین باره دیدار هایی داشته و نگرانی های خود را ابراز داشته بود. 
افضلی ادعا کرد: این کاملاْ واضح است که آن ها تحت فشار های بین المللی قرار داشتند که این قرارداد را امضاء کنند. 
دولت افغانستان بارها موضوع ذخایر معدنی خود را به رخ  ترمپ ( که از مصارف هنگفت حضور سربازان امریکا در افغانستان به ستوه آمده ) کشیده بود. 

همچنان استیفن کارتر مسوول کارزار انتخابات افغانستان در موسسه Global Withness اظهار داشت: گذشته ازین که این یک معامله برای افغانستان خوب است یا خیر،‌ تصویب یک قراردادی که به طور آشکار ناقض قانون معادن افغانستان است باعث ناتوانی دولت این کشور می شود.

اشاره: ظاهراْ اداره ترمپ پیگیرانه تلاش دارد، مخارج جنگ را نیز به گردن خود افغانستان بیاندازد وحتی تا مرزی پیش برود که مانند عربستان،‌ هزینه اردوی امریکا از پیداوار طبیعی افغانستان تامین شود. این، یک رویکرد جنون آمیز است. پول معادن باید برای تولید نان وکار استفاده شود، نه گلوله و بم.