-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۴, شنبه

احمدولی مسعود: جهان، هنوز دنبال یک «چه کسی» در افغانستان است

با پایان حکومت آقای اشرف غنی، با سیاست «کی» ناجی افغانستان است، باید ها برای همیش باید وداع گفت.
حالت آشفتهٔ افغانستان، خارجی هایی را که آجندای پنهانی ندارند چنان بیزار ساخته است که اساسی ترین پرسش آنان فقط در محور «کی» می چرخد. « کی» یا «چه کسی» می‌تواند کشور تان را نجات دهد؟!
برداشت شان از ۱۸ سال حمایت از دیموکراسی، بحران موجود است که قادر نشد افغانستان را به نظام و ثبات برساند، اکنون باید « کسی» پیدا شود تا به این کشور برسد. 
مغالطه و اشتباه اساسی خارجی ها در همین نقطه نهفته است که طی یک و نیم دهه آگاهانه یا نا آگاهانه با تصور سنتی از افغانستان با همان سیاست ناکام« کی» با کشور ما تعامل کردند. گویا ترین نمونهٔ آن، به صحنه آوردن آقای اشرف غنی منحیث یک تکنوکرات غربی، از فلان قوم، زیر نام دیموکراسی و انتخابات تحمیل گردید که حاصل ۵ سالهٔ حکومتداری او جز بحران، افتضاح و شرم آور ترین ناکامی چیزی نیست.
اکنون بر جامعهٔ جهانی است که با عبرت و شناسائی حکومت آقای غنی بحیث آخرین فصل باطل حکومت های فردی- قومی در افغانستان، با سیاست «کی» برای همیش وداع بگویند. فصل جدید تعامل با افغانستان به جای «کی» با سیاست « چی» می‌تواند راهبردی باشد، چه برنامه ای، چه راهکاری، چه ساختاری، چه استراتژی ملی، چه دیدگاهی...
در همین قالب است که از فصل تکراری و بحران زای ۱۸ سال همهٔ « کی ها» رهائی می یابیم، آغازی میشود برای گفتمان مطالبات واقعی مردم، عبور از بحران، رسیدن به ثبات ملی و وفاق اجتماعی.