-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۹, یکشنبه

انتخابات به بحران رفته است


مجموع قراین بیانگر آن است که انتخابات پارلمانی از نظر اداری و وفاداری به شفافیت آن به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ مشابه شده است.  احتمالن از دل این کشاکش پیچیده و مملو از انحرافات، یک پارلمان مرکب از افراد قبلاْ دست چین شده اما از نظر مشروعیت و اعتبار- مجروح و دست و پاشکسته- بیرون آید. هرگاه احزاب و سازمان ها برنتایج انتخابات دست رد بزنند، بحران سیاسی و نظامی دو برابر خواهد شد.