-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۳, پنجشنبه

نوجوان کله کوف به شانه، «بچه بی ریش» زلمی ویسا بود

جزئیات تکمیلی اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان      پیوست به اطلاع قبلی، گزارشنامه افغانستان به جزئیات تازه ای در بارۀ انتحاری ( گلبدین نام) در قندهار دست یافته است.

 اطلاع تازه مشعر است که زلمی ویسا والی سالخورده، تکنوکرات و از غرب تشریف فرما شده، دو ماه پیش از یک مرکز پلیس در قندهار دیدن کرده بود. در جریان دیدار از صفوف پلیس، چشمش به نو جوانی سفید چهره و ظریف، ملبس با یونیفورم پلیس افتاده بود. نامبرده در ختم معاینه قطعات پلیس، دستور داده بود که پلیس نوجوان به مقام ولایت توظیف و خدمتی داده شود. امر والی اجابت شده و گلبدین نام به حیث «بادیگارد»، «نفر شعبه» و حاضر باش والی، شب و روز در خدمت بود. والی، شب و روز، به هرجایی که می رفت، نوجوان «نفوذی» کله کوف شخص والی را به شانه انداخته، او را همراهی می کرد.
منبع گزارش دهنده می گوید که والی با گلبدین رابطه جنسی داشت و سایر اراکین ولایت پوره می دانستند که گلبدین « بچه بی ریش» والی قندهار است. در گزارش آمده است که هر گاه اوراق دفتر ذاتی این پرسونل پلیس ملاحظه گردد، مشاهده خواهد شد که شخص والی با امضای خودش، به جای مقام «تضمین کننده» امضاء کرده است. ایراد سیاسیون منتقد از جمله انجنیر رحمت الله نبیل و محمد عمر داوود زی درین باره صائب است.