-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۲, یکشنبه

علت کاندیدا شدن یک تاجر

حوریه مصدق نوشت:
یک تجاری که خود را برای انتخابات ولسی جرگه کاندید کرده است گفت که او یک میلیون دالر را اختصاص داده است تا برنده شود! وقتی پرسیده شد که یک میلیون دالر پول بسیار زیادی است چرا به جای مصرف آن در امور تجاری میخواهید این همه پولرا صرف رشوه و خریدن رای کنید؟ گفت: من در طول چهار سال بیش از سه میلیون دالر به حکومت و اعضای پارلمان رشوه دادم تا قرار داد ها را بگیرم و کار های تجارتی امرا پیش ببرم٫ فکر کردم با پرداخت یک میلیون دالر میتوانم از پرداخت رشوه بیشتر و تکس و مالیه جلو گیری کنم که هم به نفع تجارتم است و هم میتوانم پس انداز کنم!