-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۰, سه‌شنبه

حنیف اتمر: ضیاء الحق امرخیل کمیشن کاری بغایت مفسد است


ضیاء الحق امرخیل از کمیشن کارانی فوق العاده کنجوس است که مزد خود را قبل از اجرای کار می گیرد. 
به حواله مطلب واصله به گزارشنامه افغانستان، سلیمان کاکر معاون پیشین شورای امنیت در یک مجلس خودی، اظهاراتی داشت که مایۀ تعجب است. 
منبع ارسال گر خبر می نگارد که سلیمان کاکر از ذوات محشور با محمد حنیف اتمر حساب می شود. 
کاکر به نقل از آقای اتمر گفته است که « این شخص ( ضیاء الحق امرخیل) فردی بغایت فاسد و گشته و برای حصول چند روپیه دست به هر کاری می زند. 
کاکر به نقل از اتمر افزود که ضیاء الحق امرخیل، دست نشاندۀ حامد کرزی در عملیات انتخاباتی به هدف پیروز ساختن زلمی رسول بود و از کیسه آقای رسول پول های زیادی را زد. تا زمانی اتمرصاحب در ارگ حضور داشت، ضیاء الحق امرخیل جسارت نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری را نداشت. اتمرگفته است که دور بعدی، ضیاء الحق امرخیل برای پیشبرد تقلب انتخاباتی چندین میلیون دالر را از تیم تحول و تداوم «پیشه کی» گرفته بود. ضیاء الحق از کمیشن کارانی است که عادتاً حق خود را قبل از انجام کار تقاضا می کرد. 
کاکر گفته است که در عدم حضور اتمر صاحب، برخورد های مخرش و تحریک آمیز دکتر غنی از سوی هیچ کسی مهار ساخته نخواهد شد. اتمرپیش بینی کرده است که ورود امرخیل به محفل ارگ جنجال های تازه و سختی را برپا خواهد کرد.