-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۱۱, چهارشنبه

بدون پول تان چند می ارزید؟

جمشید یما امیری، در مجمع جوانان فهیم کابل، دارای دیدگاه های میانه و متوازن و شفاف است. وی از نظر اخلاق و داهیه معنوی، در گرماگرم آغاز کارزار رقابتی برای پارلمان، بر شقیقه آقا زاده ها و قوماندان زاده های بی هنر در  تیر خلاص زد. فقط جمله کوتاهی نوشت:
بدون پول تان چند می ارزید؟
این جمله کوتاه، سوال تاریخ و کاری ترین ضربه اخلاقی بر میراثی سازی قدرت ( بدون اقتدار) است. این جمله کوتاه در ذات خود، یک جنبش عظیم عدالت خواهی و سلامت اندیشی نسل جوان را می تواند کلید بزند.