-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۷, چهارشنبه

سقوط ناگهانی فرمانده علی پور

حکومت، فرمانده علی پور را به یک فرد خنثی تبدیل کرد.حکومت کابل موفق شد که فرمانده علیپور را به اندازه شهرتی که کسب کرده، تنبیه و تحقیر کند. حکومت همچنان موفق شد که دست آورد قدرت مدنی جامعه هزاره را از نظر تبلیغاتی فرش قدم های انتخاباتی سرور دانش کند. علیپور نتوانست حرمت فداکاری های مردم را نگهدارد. قدرت اجتماعی هزاره ها ظاهراْ سنگین تر از آن است که پیشتازانی چند در سطح رهبری سیاسی آن ها قادر به تبدیل آن به نیروی راهبردی پایدار و غیر قابل فساد باشند. می توان گفت که حکومت، شکست خود را به طریقه یی جبران است که ماحصلش دو سر- بُرد بُرد- بود. اگر دقت کنیم،‌ فرمانده مورال باخته به رضای خودش در حبس تعلیقی قرار گرفت و نشر ویدیویی مشابه به یک توبه نامه، کم نظری آشکار به خون جوانان هزاره بود.
خیزش گسترده مردمی در پایتخت، بامیان و مزار شریف نتوانست به علی پور اعتماد به نفس سیاسی عطا کند.  کاروان حضور مردم در جاده ها به صورتی ماهرانه افت کرد. کمی مقاومت لازم بود تا فارمول حکومت برای همیشه تغییر بخورد؛ اما چنین نشد. علی پور حالا در همان قفسی پرسه می زند که قیصاری و حسیب قریشی در آن حضور دارند.
او از نظر سیاسی، میدان برده شده را بنا به تلقین سرور دانش و رسول طالب به حکومت واگذار کرد. اما حضور آگاهانه و مصمم هزاره برای بقا و اقتدار در خط داغ شرایط جاری، از علی پور عبور خواهد کرد. هزاره دنبال یک پیش آهنگ کمربسته وسنگین وزن است تا خودش را از بحران رهبری کنونی بیرون بکشد.