-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۳, یکشنبه

جنگ پیشگامان تاجک بر سر معاونیت اول

ویژگی انتخابات ریاست جمهوری آینده این است که همه بازیگران شناخته شده و عمده، بدون استثنا، به نتیجه رسیده اند که تکت اول انتخاباتی به نام یک سیاستگر پشتون باید باشد. به همین سبب، صحنه برای مبارزه با مقام معاونیت اول و دوم برای همه علاقه مندان باز شده است.
از قرائن بر می آید که نشست مشورتی- انتخاباتی در اقامت گاه ضیاء مسعود، به هدف معرفی یک کاندیدای واحد ره به جایی نبرده است. همچنان در جلسه مشورتی بین دکترعبدالله، یونس قانونی و احمد ولی مسعود در منزل احمد ولی، کشمکش بین سه نفر به هدف اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بدون نتیجه خاتمه یافت.

ظاهراً یونس قانونی حنیف اتمر را قانع کرده است که بهترین معاون برای او می باشد. اطلاعات دقیقی وجود دارد که حنیف اتمر تا این لحظه، روی احمد ولی مسعود به عنوان یک فیگور مهم حساب نمی کند و دست یارگیری به سوی کارکشته های آزمایش شده دراز کرده است.

درین میان، عطا نور، همه را دور زده و سرگرم فراهم آوری تکت مشترک انتخاباتی با دکترغنی و کرزی است. احتمال نزدیکی صلاح الدین نیز با دکترغنی موجود است. تا رسیدن موعد انتخابات، ضدونقیض های زیادی مشاهده خواهد شد. با ورود کاندیدای شورای حراست و ثبات به صحنه و مشخص شدن دیدگاه جامعه بین المللی، بحران رهبری در میان تاجک ها فربه ازین خواهد شد.