-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

دکترغنی خیز برداشته تا از احمد ولی و عمر داود زی سبقت انتخاباتی بگیرد!

دکترغنی در جمع رقبای پشتون، از نامزد شورای حراست و ثبات- محمد عمر داود زی- هراس دارد و از جماعت تاجک ها، از ورود احمدولی مسعود و کمپاین گسترده از نام جهاد، مقاومت و دودمان شادروان احمد شاه مسعود واهمه دارد.

غنی که هیچ هم و غمی نسبت به احمد شاه مسعود و آرامگاه وی نداشت، در فصل آخر عیش و عشرت ارگ، ناگهان مزار مسعود به یادش آمده است و خیز برداشته تا از داود زی و احمدولی پیشاپیش سبقت بگیرد!

آرامگاه مسعود با مصرف میلیون ها دالر ساخته شده و ساخت و بافت درونی و بیرونی آن به طور اساسی آباد شده و همه بخش های آن جدید است و هیچ نیازی به مخارج نمایشی غنی ندارد. در ضمن، دکترغنی ازین موضوع با خبر است که جامعه بین المللی بر جایگاه استراتیژیک پنجشیر برای همیشه حساب باز کرده است.  امریکا از راه پنجشیر به کابل و بگرام رسید. سیاسیون پنجشیر بودند که در هم آهنگی با جامعه بین المللی نظام طالبانی را ساقط کردند.
جامعه جهانی و اردوگاه جهاد و مقاومت، دو آدرس - یکی دودمان مسعود- و دیگری محور مقاومت و جهاد به سروری استاد سیاف را نمی توانند نادیده بگیرند.