-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۲, شنبه

«کار نا تمام» او، جمع آوری هیزم برای حریق بقایای اعتماد ملی است

دکتر غنی، «کارناتمام» خود را برآوردن آمال شاه امان الله قلمداد کرده بود. شاه امان الله هیچ برنامه ای برای جنگانیدن مردم علیه همدیگر طرح نکرده بود. او فرستاده بانک جهانی هم نبود. 
غنی حالا خریطه جیب را کلان دوخته و مدعی است که در دور بعدی ریاست جمهوری قرار است "کار ناتمام" پایان جنگ ۱۷ ساله دراین کشور را به انجام برساند. این درحالی است که این این دست نشانده « کارتل» های بین المللی، در دور، اول ریاست جمهوری تحمیلی، وظیفه مکروه خود در آتش زدن به اعتماد و همزیستی را خانه خانه، دفتر به دفتر و کوچه به کوچه انجام داد. او گام به گام برنامه های آشکار و تحریک آمیزی را به هدف راه اندازی یک جنگ داخلی قومی جلو رفت؛ اما روح و ساختار ویژۀ اجتماعی در افغانستان او را شرماند.
تمدید یا ختم جنگ افغانستان کمترین ربطی ( سرنوشت ساز) به غنی یا رهبران جهادی ندارد.