-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۰, یکشنبه

با طالبان مذاکره دارید، اما مذاکره با ما را رد می کنید!

به گزارش روزنامه The Citizen   از سرینیگر مرکز کشمیر، انجنیر رشید عضو مجلس قانون گزاری کشمیر آزاد شمالی از رهبران هند انتقاد کرد که آن ها در کنفرانس صلح با طالبان افغانستان در مسکو شرکت می کنند اما مذاکره با حزب حریت کنفرانس را رد می کنند. وی گفت که مقامات دهلی نو باید پاسخ دهد که هرگاه می توانند با طالبان دور یک میز بنشینند چرا نمی تواند با شبه نظامیان زنده گی خود را برای حل مساله کشمیر فدا کرده اند وارد تفاهم شود.