-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۲, شنبه

مولانا سمیع الحق در پاکستان کشته شد، در افغانستان زنده است!

مولانا سمیع الحق بذری در میان امت مسلمه افغانستان پاشیده است که تا صد سال دیگر به خون خواهی آن سر خون آلود مجاهدت خواهد کرد. میراث او در هر دو سوی «دیورند» پاینده و دراز مدت است.
مرگ مولانا سمیع الحق توفانی از شادمانی در میان آن عده از مردم افغانستان بر پا کرد که عمدتاْ «ضدطالب و تفکر طالبانی» اند. اما متاسفانه این همه مردم خوشحال گویا فراموش کرده اند یا نمی دانند که هنوز در مغز میلیون ها تن از ساکنان این خطه، تخمی کاشته اند که هر دانه اش که رشد کند، یک سمیع الحق است. در درون هریک از ما شاید ( وگاه بی تردید) یک سمیع الحق خوابیده است. در بسیاری خانه ها حداقل یک سمیع الحق حضور دارد. سنگسار های سریالی دخترکان، فرخنده سوزانی در قلب کابل و شکنجه گاه های فامیلی را از یاد برده اید؟
در میان انبوه کسانی که خبر چاقو کاری مولانا آنان را به رقص و پایکوبی واداشته، من کسانی را هم دیدم که درخانه و محل، هیچ دست کمی از مولانای محذوف ندارند!