-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۶, سه‌شنبه

مقاومت هزاره، طعنه روی جنرال دوستم و عطا نور شد

دومین شکست حکومت غنی در برابر هزاره ها/ فرمانده علیپور در مسند مزاری ثانی بر نشست.بزرگ ترین اشتباه فرمانده عبدالغنی علیپور برای آمدن بی موجب به کابل به قیمت خون جوانان هزاره رفع و رجوع شد؛ اما طلسم سیاسی ارگ را به افتضاح کشید.

گروه جنگ افروز در ارگ، کم کم از نشئه ساخته گی برای نمایش یک اقتدار زورکی و مفقود بیرون می آید. ازبک ها ثمرۀ مقاومت خود در شمال به هدف بازگردانیدن جنرال دوستم به جایگاه صلاحیت های قانونی و آزادی نظام الدین قیصاری در نیمه راه، مانند بُز بزکشی به دایره هلال غنی پرتاب کردند و هیچ چیزی نصیب شان نشد. 

گروه غنی از پیروزی دو مرتبه ای بر جنرال دوستم و به حبس کشی جنرال قریشی از مدافعان عطا نور، غره شد و این طور انتباه گرفت که وقتی دوستم و عطا را با آن همه ابهت و اثرات ملیتاریستی و مردمی بار دیگر به رضای خودشان در قفس قرنطین تمبه کردند؛ ادب کردن سرکش های هزاره آب خوردن است و از فیض حضور خلیلی- دانش، گردن چهره های نوظهوری مانند فرمانده علیپور را با هزینه یی تقریباً رایگان خواهند شکست.

خونتای ارگ از شکست اول، از تحرک مردمی درغور برای دفاع از فرمانده علیپور درس ناقص فراگرفت.

 این نُقل های چوبی با دستان سرور دانش به جیب خونتای ضد ملی لانه گرفته در ارگ انباشته گردیده بود. کشانیدن فرمانده به کابل و زدن زیر قول های مکتوب ناشده ( به حساب اعتماد روی سرور دانش) خشن ترین خطای افراطیون هوادار غنی بود. برای اختر ابراهیمی چه حیثیت ماند که خیابان های کابل را با خون جوانان هزاره سهل و بی ترس سرخ کرد و از بازجویی جرایم علیپور داد سخن داد؟
مهم ترین درسِ حضور خونبار و مصصم هزاره در پایتخت، بامیان ومزار این بود که با چهره هایی که مردم در عقب آن ها ایستاده اند هیچ غلطی نمی توان کرد. شکستن یا خورد کردن علیپور دیگر در ید حکومت و حتی در توان متحدان خارجی حکومت نیست؛ اعتماد به نفس ملی هزاره ها دیگر قابل معامله از سوی درباریان نخواهد بود.
علیپور محصول سیاست های ضد ملی خونتای ارگ است. برازنده گی هزاره ها در دفاع از فرمانده شان، طعنه روی جنرال دوستم و هواداران جنرال حسیب قریشی شده است. بازهم، هزاره الگو داد؛ راه حل ارائه کرد. قریشی و نظام قیصاری قربانیان رفتار های مبتنی بر طمع خام دوستم و عطا نور اند. ارگ، می تواند هنوز جشن بگیرد که دست کم کله گنده های به ظاهر پادشاه ساز را در کف دست خود له کرده است.