-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۸, جمعه

موقف هند در قبال نشست مسکو

به حواله اوت لوک اندیا، وزارت خارجه هند در واکنش به انعقاد کنفرانس صلح مسکو با حضور نماینده گان طالبان اظهار داشت که درین نشست به گونه غیر رسمی اشتراک خواهد کرد. مقامات هندی گفته اند که آن ها از پروسه صلح تحت رهبری و نظارت کامل حکومت افغانستان حمایت می کنند.