-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۱, دوشنبه

امریکا ها چندین ولایت را به طالبان اختصاص داده اند

دکتر سمیع حامد، شاعر نام آور در دفاع از جاغوری و مالستان به صحنه آمد: قیام کنید!امریکایی ها میخواهند چندین ولایت را برای طالبان بدهند. برای زمینه سازی این تصمیم کارهای زیادی کرده اند و اینک ارزگان و مالستان و جاغوری میدان جنگ مردم در برابر اجیران جنگ نیابتی اند. مردم باید قیام کنند اما تا نسل نو نتواند یک مدیریت سیاسی ایجاد کند سودی نخواهد کرد. همین که بتوانیم از خود دفاع کنیم هم عالی است؛ اما اگر این دفاع نظام مند نشود هزینهء آن برای مردم سنگین تر خواهد بود. مردم در خط اول ناگزیر اند بجنگند اما قیام خیابانی ما به همان اندازه مهم است. ما باید در خیابان باشیم و گروه های فشار را بسازیم....هم برای کارآیی داخلی آن هم برای اثرگذاری بیرونی. از خیابان های کابل تا ولایات تا بیرون از کشور...همه باهم !
ما باید جنگ و سیاست همزمان داشته باشیم!
جنگ در میدان
قیام در خیابان!

سمیع حامد چهار روز پیش نیز نوشت: هر باورمند به «انسانیت» باید در برابر طالب و حامیان او قیام فکری و فزیکی کند. در برابر طالب باید در صحنۀ سیاست و میدان جنگ باهم بود.