-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

هزاره ها برازنده اند

هزاره ها مثل همیشه، اقتدار مدنی و هم بسته گی خود را برای دفاع از مردم خویش نشان دادند. جنبش مدنی هزاره در همایش های اعتراضی خیابانی، در سالیان اخیر بیشترین تلفات را از جمع بهترین جوانان تحصیل کرده متحمل شده است؛ آن ها نسبت به همه تبار ها در پیگیری مطالبان مدنی و انسانی در چهار چوب قانون وفادار مانده اند. کندز دو بار سقوط داده شد و فجایع وویرانگری های عظیمی به بار آمد؛ اما هیچ جنبشی از نوع مقاومت رزمی یا مدنی از بین مردم ازبک و تاجک یا پشتون کندز ظهور نکرد. عین فاجعه در فراه مکرر شد؛ هیچ رزمایش اعتراضی با چنین گسترده گی به مشاهده نرسید. زمانی که در کابل جنبش تغییر در اعتراض به حملات سازماندهی شدۀ تروریستی در کابل، چندی خیمه برافراشت و مقاومت کرد اما شمار نفرات آن هیچ گاه افزایش نیافت و به شکل غم انگیزی با بی رحمی سرکوب گردید.