-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۳۰, چهارشنبه

تشدید درگیری بین هسته های استخباراتی رقیب درکابل

انفجار انتحاری در سالن بزرگ هوتل اورانوس، عناصری مشکوک در مراکز مذهبی افغانستان را که پیدا و نا پیدا سعی  می کردند با طالب و داعش دهان جوال بگیرند، کمی درفکر فرو خواهد برد. سوال این است که هزینه مجلس آرایی برای حضور صد ها تن را جامعه الاحناف از کجا تأمین شده بود؟ 
 شبکه های استخباراتی رقیب که در افغانستان با هم درگیر اند، از هسته های مذهبی و تجمعات تحت سرپرستی همدیگر پوره مطلع می باشند. مراکز شیعیان را چند مرتبه انفجار دادند؛ طبیعی است که حال نوبت به احناف رسیده است. هدف، تبدیل یک جرقه به یک آتش عظیم است. از سوی دیگر همایش برای میلاد پیامبر و کیک بریدن یک بدعت است. نه قرآن درین باره حکمی دارد؛ نه توصیه پیامبر وجود دارد.