-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۸, پنجشنبه

تادین خان رفتار طالبانی در پیش گرفته است


عمر جولان گری های تادین خان کوتاه خواهد بود. تادین خان برادر جنرال رازق، در یک اقدام تعجب آور، به تطبیق پروگرام طالبان در قندهار روی آورده است.

به تادین خان قوماندان قندهار مشوره گمراه کننده داده اند. نماز اجباری، حجاب اجباری و عدم استفاده از قیلون برای شهروندان دقیقاْ یک نسخه طالبی است که سال ها پیش مسخره و منسوخ شده است. اقدامات موصوف صریحاً منافی پالیسی دولت و متضاد با مفاد قانون اساسی کشور است.

تادین خان، نماد قدرت رازق قندهار نیست؛ برای راضی نگهداشتن قوم اچکزی، یک تمثال مصلحتی و تشریفاتی از وی درست کرده اند و نباید به زنده گی شخصی مردم دخالت کند. شاید او را تشویق کنند که در محافل عروسی مردم دخالت کرده و موسیقی را نیز حرام اعلام کند. تادین خان که دست و آستین برای ممنوعیت قیلون و نماز اجباری و حجاب زوره کی بر زده، سنت چرس کشی، نصوار و انواع مکروهات شایع دیگر را چه می تواند از زنده گی مردم بردارد؟

به نظر می رسد که اشباح توطئه استخباراتی در نقش مشاوران دین دوست و دلسوز با تادین خان، دور وی دایره کشیده اند تا بعداْ تازیانه ای به دستش دهند که با مردم در افتد تا کارش زود تر از موعد یکسره شود. درین توطئه، دولت کابل شبکه آی اس آی مشترکاً سهیم اند.