-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۴, پنجشنبه

دی هیل: اوضاع افغانستان از کنترول خارج شده است


شبکه امریکایی دی هیل نوشت: وضع افغانستان به تیره گی رفته و این به خاطر آن است که تا حد زیادی از کنترول بیرون شده است. مقامات امریکا به جای آن که با دنبال کردن سناریوی برنده شدن، با طالبان به یک توافقی مسالمت آمیز برسد، به نظر می رسد که به طالبان زمینه فراهم می کنند که به تمام مطالبات شان از جمله رهایی زندانیان طالب دست یابند.
اکنون دروازه های مذاکره با طالبان از هر طرف باز شده و آن همه کشتار هایی که انجام داده اند، دیگر به حساب گرفته نمی شود. این جاست که افغانستان به سوی یک فاجعه راه افتاده است. همزمان با افزایش تلفات سخت نیروهای امنیتی افغانستان، مذاکره با طالب زنگ هشداری به آدرس ماست.
اگر امریکا نتواند قبل از دعوت طالبان به میز مذاره، آنان را سرجای شان بنشاند، طالبان سیاستگذاران ایالات متحده قادر نباشند طالبان کدام دلیلی برای انصراف از کشتار ندارند. چرا این مساله مطرح شده که امریکا در صورت مقابله با طالبان در معرض خطر قرار می گیرد؟ این شاید به خاطر آن است که تلفات انسانی برای حکومت ترمپ که ظاهراْ در باره خروج زودهنگام از افغانستان فکر هایی در سر  دارد، مایه شرمساری تلقی می شود.
قابل یاددهانی است که امریکا قبل از آن که شوروی از افغانستان خارج شود، آن کشور را به حال خود رها کرده بود. هر جایی که خالیگاهی به وجود آید، بن لادن و ابوبکر بغدادی ظهور خواهد کرد. اگر در اتاق های معامله زمان بیشتری به آن ها بدهید، آن ها با کابوس های جدید به شمار پاداش خواهند داد.