-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۸, دوشنبه

نوسان دردناک خودیت بشر

از کتابِ «یا این یا آن» کیرکگور 

‍ «ازدواج کنی پشیمان می‌شوی،
ازدواج نکنی هم پشیمان می‌شوی،
یا ازدواج می‌کنی یا ازدواج نمی‌کنی
به هر حال پشیمان خواهی شد.
به زنی اعتماد کنی پشیمان می‌شوی،
به زنی اعتماد نکنی هم پشیمان می‌شوی،
یا به زنی اعتماد می‌کنی،
یا به زنی اعتماد نمی‌کنی،
به هر حال پشیمان خواهی شد.
خودت را حلق‌آویز کنی یا نکنی، به هر حال پشیمان خواهی شد.»
[سورن کی‌یرکگور].